فارسی نهم پرتو امید

حجم فایل : 1.7 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 17
بنام خدا فارسی نهمپرتو امید

آرایه ها :
تلمیح به داستان حضرت یوسف و حسادت برادران او که یوسف را به چاه افکندند و پدرش یعقوب از شدت دوری او نابینا شد / یوسف و کنعان = مراعات نظیر / کلبه ی احزان = اضافه تشبیهی / کلبه احزان و گلستان = تضاد
نکته دستوری :
گم گشته = صفت مشتق – مرکب/ گلستان = مسند ( چگونه شود ؟ = گلستان = مسند ) باز آید =
فعل پیشوندی
نکته ادبی :
حافظ در این غزل تحت تاثیر غزل شمس الدین محمد ، صاحب دیوان جوینی ( متوفای 683ه-ق) به مطلع زیر بوده است :
کلبه احزان شود روزی گلستان ، غم مخور بشکفد گل های وصل از خار هجران ، غم مخور
به طوری که دیده می شود حافظ ، مصرع اول این غزل جوینی را به صورت تضمین در مصراع دوم مطلع ( بیت اول ) غزل خود آورده است آرایه ها :
دل = تشخیص و مجاز از شاعر یا هر انسان دیگر / دل بد مکن = کنایه از نگران نباش / سر = مجازا فکر و خیال / دل و سر = مراعات نظیر
نکته دستوری :
غم دیده = صفت مشتق – مرکب / به = صفت تفضیلی / شوریده = صفت مشتق / سامان = ساده / وین = مخفف و این آرایه ها :
تکرار ( د ) و ( ر) = واج آرایی / گر و بر = جناس / بیت ضرب المثل است .

نکته دستوری :
دو روزی = قید زمان / زائما = قید زمان / یکسان = مسند / حال دوران = نهاد / غم مخور = فعل مرکب آرایه ها :
تلمیح به آیه ( و عند مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو ) دارد
نکته دستوری :
هان = شبه جمله ( صوت ) / نه ای = ( =نیستی ) = فعل اسنادی منفی / چون = پیوند وابسته ساز / اندر ( = در ) = حرف اضافه آرایه ها :
دل = تشخیص / سیل فنا = اضافه تشبیهی ( سیل = مشبه به و فنا = مشبه ) / بنیاد هستی برکند = کنایه از نابودی / تلمیح به داستان حضرت نوح / سیل ، کشتی بان ، توفان ، نوح = مراعات نظیر / تکرار ت و ن در مصراع دوم = واج آرایی
نکته دستوری :
برکند = فعل پیشوندی و مضارع التزامی / کشتیبان = مشتق بان پسوند محافظت است / را = فک اضافه ( کشتیبان نوح ) / توفان = متمم / ز = حرف اضافه آرایه ها :
در و گر = جناس / بیابان و خار مغیلان = مراعات نظیر / سرزنش کردن خار مغیلان = تشخیص

مفهوم کلی :
برای رسیدن به معشوق واقعی ( خدا ) باید تمام رنج و سختی را تحمل کرد
آرایه ها :
راه ، بعید ، پایان = مراعات نظیر / تکرار (ی و ن )در مصراع دوم = نغمه حروف / نیست و نیست = تکرار
نکته دستوری :
فعل ( است ) بعد از واژه بعید به قرینه لفظی حذف شده است / در فعل ( نیست ) در مصراع دوم ، به معنی وجود نداشتن به کار رفته است و فعل غیر اسنادی هستند ، یعنی فقط به نهاد نیاز دارند / است به معنی می باشد = فعل مضارع اخباری . آرایه ها :
ورد دعا ، قرآن = مراعات نظیر / در و درس = جناس / تار و تا = جناس
پایان...